Wójt Gminy Borzytuchom ogłasza przetargi ustne nieograniczone

Materiał informacyjny Gminy Borzytuchom

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020.1990 j.t.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014. 1490 j.t.)

Wójt Gminy Borzytuchom

Ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości

Termin poprzednich przetargów: I - 28.10.2020r., II – 28.01.2021r. , III - 23.04.2021r., IV- 06.07.2021r.

*1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się dnia 06.10.2021r. o godz.10:00 – dz. nr 17/50 , godz. 11:00- dz. nr 17/54 - w pok. nr 7 Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56.

W przetargu udział biorą osoby, które wpłacą wadium w wyżej określone kwocie do dnia 01.10.2021r. w kasie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu lub na konto: Bank PEKAO S.A. I Oddział Bytów nr 19124037831111000040808806. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu nie później niż w terminie 3 dni. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od podpisania umowy w formie aktu notarialnego - wadium przepada na rzecz Gminy. Koszty związane ze sporządzeniem i podpisaniem aktu notarialnego ponosi w całości osoba wygrywająca przetarg. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Sprzedaż nieruchomości następuję według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wieczystej.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Wójt Gminy Borzytuchom zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Borzytuchom, pok. nr7 lub pod nr tel. 59 821 13 16. Ogłoszenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Borzytuchomiu stronie internetowej ug.borzytuchom.ibip.pl

Borzytuchom, 2021-09-03


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020.1990 j.t.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014. 1490 j.t.)

Wójt Gminy Borzytuchom

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości

*1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się dnia 06.10.2021r. o godz.12:00 – dz. nr 17/56 obr. Borzytuchom , godz. 13:00- dz. nr 500/2 obr. Jutrzenka - w pok. nr 7 Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56.

W przetargu udział biorą osoby, które wpłacą wadium w wyżej określone kwocie do dnia 01.10.2021r. w kasie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu lub na konto: Bank PEKAO S.A. I Oddział Bytów nr 19124037831111000040808806. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu nie później niż w terminie 3 dni. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od podpisania umowy w formie aktu notarialnego - wadium przepada na rzecz Gminy. Koszty związane ze sporządzeniem i podpisaniem aktu notarialnego ponosi w całości osoba wygrywająca przetarg. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Sprzedaż nieruchomości następuję według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wieczystej.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Wójt Gminy Borzytuchom zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Borzytuchom, pok. nr7 lub pod nr tel. 59 821 13 16. Ogłoszenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Borzytuchomiu stronie internetowej ug.borzytuchom.ibip.pl

Borzytuchom,2021-09-03

Dodaj ogłoszenie