OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Żukowo

Materiał informacyjny Gmina Żukowo
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 pkt. 2-5 i ust.2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie...

UN-PZ.6722.12.2020.JE

Żukowo, dnia 01.02.2021 r.

UN-P.6722.231.2014.MMC.JE

UN-PZ.6722.60.2015.AM

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Żukowo.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 pkt. 2-5 i ust.2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 39/1 w obrębie Glincz, gm. Żukowo;
  2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tuchom – w rejonie Jeziora Tuchomskiego.
  3. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo.

Wyłożenie w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 9 lutego 2021 r. do 3 marca 2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, Referat Urbanistyki i Nieruchomości, ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej (www.bip.zukowo.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach rozwiązaniami odbędzie się w dniach:

  1. 22 lutego 2021 r. o godz. 12:00; projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 39/1 w obrębie Glincz, gm. Żukowo;
  2. 22 lutego 2021 r. o godz. 12:30; projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tuchom – w rejonie Jeziora Tuchomskiego.
  3. 24 lutego 2021 r. o godz. 12:00; projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo

w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żukowie (remiza OSP), ul. Kościerska 2A, 83-330 Żukowo. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszelkich środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Uwagi do w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz oddziaływania na środowisko należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo;
  • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 48, Żukowo, pokój nr 1;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Żukowo.

W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 zapoznanie się z formą papierową przedmiotowego projektu planu i prognozy, w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr telefonu 058 355 08 21 lub 058 685 83 69

BURMISTRZ GMINY ŻUKOWO
WOJCIECH KANKOWSKI

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gmina Żukowo, z siedzibą w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod nr tel. 058 685 83-25, mail: [email protected]
3) Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego, podstawę stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4) Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora.
5) Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych.
6) Decyzje dotyczące danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do sporządzenia i uchwalenia planu miejscowego oraz jego rewitalizacji.
8) Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane

Dodaj ogłoszenie