Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej- Przetarg ustny nieograniczony

Materiał informacyjny Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Lęborku ul. Pionierów 11 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po wymiennikowni węzła cieplnego.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 17,50 m², usytuowany
na działce ewidencyjnej nr 302/85 (obręb 6) o powierzchni 223 m², położonej w Lęborku przy
ul. Słupskiej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Lęborku powiadamia,
że w granicach licytowanego obiektu przebiega wysokoparametrowa sieć ciepłownicza
o następujących parametrach:

I.
Na terenie zewnętrznym nieruchomości 302/85 obr. 6:

  • preizolowana sieć ciepłownicza wysokoparametrowa 2xØ100/200 L=14 mb,
  • preizolowana sieć ciepłownicza wysokoparametrowa 2xØ65/140 L=15 mb,

II. Wewnątrz budynku po wymiennikowni węzła cieplnego posadowionym na nieruchomości 302/85 obr.6:

  • sieć ciepłownicza wysokoparametrowa (rury czarne w izolacji) 2x Ø100/200 L=8 mb,

Dla przebiegu w/w sieci ciepłowniczej zostanie z nabywcą ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa ciepłowniczego.

Jakiekolwiek przeróbki, mające wpływ na usytuowanie i zabezpieczenie sieci ciepłowniczej (koszty ponosi nabywca nieruchomości) związane z obiektem muszą być uzgodnione
z właścicielem ciepłociągu tak, by zabezpieczyć ciąg technologiczny sieci ciepłowniczej przed czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Służebność będzie polegała na takim rozwiązaniu przebiegu sieci ciepłowniczej, aby dla przedsiębiorstwa ciepłowniczego ustalić czasowe
i ograniczone prawo wstępu na opisany teren w celu dokonania ewentualnych napraw
i usunięcia awarii, konserwacji lub wymiany urządzenia.

Nieruchomość można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu z sekretariatem Spółki.

Cena wywoławcza: 45.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 25.03.2021 r. o godz. 12⁰⁰ w siedzibie Spółki, tj. ul. Pionierów 11 w Lęborku.
Oferta jest licytowana osobiście lub przez pełnomocnika reprezentującego oferenta (stosowne, pisemne pełnomocnictwo).
Koniecznym warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym, w charakterze oferenta jest wniesienie wadium w wysokości 4.500,00 zł. Oferentowi, który przetarg wygra wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym oferentom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Wadium wnosi się w pieniądzu tylko na konto 92 1140 1065 0000 2104 3500 1001, w takim czasie, aby znalazło się ono na rachunku bankowym najpóźniej w terminie rozpoczęcia przetargu.
Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy .

Regulamin i zasady przetargu dostępne w sekretariacie MPEC-Lębork ul. Pionierów 11
w Lęborku,
tel. 059 8621181 od godz.7⁰⁰ do 15⁰⁰ oraz na stronie http://bip.mpec.lebork.pl

Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania na każdym jego etapie oraz niedokonanie rozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyn.

Dodaj ogłoszenie