Komunikat Sądu Rejonowego w Kartuzach

Materiał informacyjny SĄD REJONOWY I Wydział Cywilny Kartuzy

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Kartuzach w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 126/20 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Bogdanowi Szymlek na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,02 zł (słownie: dwa grosze) tytułem spłaty hipoteki umownej kaucyjnej ustanowionej na rzecz Władysława Szymlek i Bolesława Szymlek, obciążającej nieruchomość położoną w Żakowie, stanowiącą własność wnioskodawcy Bogdana Szymlek, opisaną w księdze wieczystej nr GD1R/00008349/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kartuzach. Wzywa się Władysława Szymlek i Bolesława Szymlek do odbioru depozytu w terminie 3 (trzech) lat.

Dodaj ogłoszenie